Turkish Journal of
Endocrinology and Metabolism
Orijinal Araştırma

İkinci-Sıra Glukoz Düşürücü Tedaviye Başlanan Tip 2 Diyabet Hastalarında Tedavi Uygulamaları ve İlişkili Klinik Sonuçlar: Global DISCOVER Çalışması Türkiye Kolu Başlangıç Verilerinin Ara Analizi

1.

Department of Endocrinology and Metabolic Diseases, Erciyes University Faculty of Medicine, Kayseri, TURKEY

2.

Department of Internal Medicine, Akdeniz University Faculty of Medicine, Antalya, TURKEY

3.

Department of Endocrinology and Metabolic Diseases, Hitit University Faculty of Medicine, Çorum, TURKEY

4.

Department of Endocrinology and Metabolic Diseases, Gaziantep University Faculty of Medicine, Gaziantep, TURKEY

5.

Department of Endocrinology and Metabolic Diseases, Ondokuz Mayıs University Faculty of Medicine, Samsun, TURKEY

6.

Clinic of Internal Medicine, Kayseri Training and Research Hospital, Kayseri, TURKEY

7.

Department of Internal Medicine, Yeditepe University Faculty of Medicine, İstanbul, TURKEY

8.

Clinic of Endocrinology, İzmir Bozyaka Training and Research Hospital, İzmir, TURKEY

9.

AstraZeneca Pharmaceuticals, İstanbul, TURKEY

10.

Department of Endocrinology and Metabolic Diseases, Çukurova University Faculty of Medicine, Adana, TURKEY

Turk J Endocrinol Metab 2021; 25: 202-215
DOI: 10.25179/tjem.2021-81148
Okunma: 332 İndirilme: 129 Online Yayın Tarihi: 01 Haziran 2021

ÖZET

İkinci-sıra glukoz düşürücü tedaviye başlanan Tip 2 diyabet (T2D) hastalarında, tedavi uygulamaları ve ilişkili klinik sonuçların değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntemler: Bu makalede, ikinci-sıra glukoz düşürücü tedaviye başlanan T2D hastaları ile yürütülen küresel gözlemsel DISCOVER çalışması Türkiye kolunda yer alan 536 hastanın [ortalama (standart sapma) yaş: 55,1 (10,0) yıl, %50,2 erkek hasta], başlangıç verilerine yönelik ara analiz sunulmaktadır. Hastaların demografik özellikleri, hastalık özellikleri (süre, komplikasyonlar) ve tedavilerin (uygulanan rejimler, değişimler) yanı sıra hemoglobin A1c (HbA1c), düşük yoğunluklu lipoproteinkolesterol [low-density lipoprotein-cholesterol (LDL-C)] ve sistolik kan basıncı (KB) hedeflerine ulaşan hasta yüzdesi ve hasta bildirimli sonuçlar, ikinci-sıra tedavi başlangıcında kaydedildi. Bulgular: Toplamda hastaların %11,7’sinde HbA1c (<%7), %62,5’inde KB (<140 mmHg) ve %21,2’sinde LDL-C (<100 mg/dL) hedef değerlerde bulundu. Majör ve minör hipoglisemik olaylar hastaların sırasıyla %5,5 ve %10,7’sinde gözlenirken; makrovasküler ve mikrovasküler komplikasyon oranları sırasıyla %17,2 ve %20,1 olarak saptandı. Metformin monoterapisi (%47,9) ve metformin+ sülfonilüre kombinasyonu (%22,6) en yaygın 2 ilk-sıra tedavi seçeneği olup, insülin (%32,3) en sık reçetelenen ikinci-sıra ajandı. Hastaların %50,7’sinde, sağlıklı yaşam biçimi varlığı tespit edildi. Sonuç: Sonuç olarak bulgularımız, Türk T2D hastalarında ikinci-sıra tedaviye geçiş öncesi HbA1c, LDL-C ve sistolik KB hedeflerinin, hastaların önemli bir kısmında karşılanamadığına ve mikrovasküler ve makrovasküler komplikasyon oranlarının yüksekliğine işaret etmektedir. Bu doğrultuda, erken evre hastalık döneminde risk faktörü tarama ve modifikasyonları açısından daha sıkı bir stratejiye ve daha erken dönemde tedavi yoğunlaştırmasına gereksinim olduğunu vurgulamaktadır.

 

Ekler
ENGLISH
EISSN 1308-9846