Endocrinology Research and Practice
Case Report

Adulthood Nesidioblastosis: A Case Report

1.

University of Kocaeli School of Medicine, Pathology, Kocaeli, Turkey

2.

University of Kocaeli School of Medicine, General Surgery, Kocaeli, Turkey

3.

University of Kocaeli School of Medicine, Endocrinology and Metabolism, Kocaeli, Turkey

Endocrinol Res Pract 2007; 11: 67-69
Read: 705 Downloads: 181 Published: 01 June 2007

Abstract
Only a small number of adult patients with persistant hyperinsulinemic hypogycemia (PHH) without insulinoma were reported in the recent years. We want to discuss a 73-year-old man with PHH who was brought in to the emergency service with a low blood glucose level. Subtotal pancreatectomy was performed under general anesthesia without a tumoral mass. The histopathological examination revealed ductuloinsular complexes. One giant islet measuring 800μm x 300μm was observed. The mean islet diameter was 270 μm, and 24 % of the islets were over 300 μm in size. The mean beta cell nucleus diameter was 7.27μm (5.28μm in the control group). Postoperatively, patient’s blood glucose measurements remained within normal limits. In conclusion; ductuloinsular complex formation, islet cell hyperplasia and Ki-67 immunolabeling are not valuable diagnostic criteria for the diagnosis of adulthood nesidioblastosis. The most valuable histopathological feature is beta cell nucleus size. 

Bir Erişkin Nesidioblastosis Vaka Sunumu

Özet
Son yıllarda dirençli hiperinsülinemik hipoglisemi geliflen ancak insülinoma tespit edilemiyen çok az sayıda erişkin vaka bildirilmiştir. Acil servise düşük kan şekeri düzeyleri ile getirilen, 73 yaşında erkek bir hastayı tartışmak istiyoruz. Genel anastezi altında uygulanan subtotal pankreatektomi esnasında tümöral dokuya rastlanılmadı. Histopatolojik incelemede duktuloinsülar kompleksler gözlemlendi. Bir adet 800μm x 300μm boyutlarında dev adacık gözlendi. Ortalama adacık büyüklü¤ü 270 μm saptandı ve adacıkların % 24'ünün büyüklüğü 300 μm üzerindeydi. Ortalama beta hücre nükleus boyutu 7.27 μm olarak saptandı (kontrol grubunda 5.28 μm). Operasyon sonrası dönemde hastanın kan glukoz düzeyleri normal limitler içinde seyretti. Sonuç olarak; duktuloinsülar kompleks oluşumu, adacık hicre hiperplazisi veya Ki-67 ile immün işaretleme erişkin nesidioblastosis tanısında değerli birer tanı kriteri değildir. En değerli histopatolojik bulgu beta hücre nükleus boyutudur. 
Anahtar kelimeler: Erişkin nesidioblastosis, morfometrik analiz, Ki-67, hiperinsülinemik hipoglisemi

Files
TURKISH
EISSN 2822-6135